HOME / 퀸스아일랜드 / 회사소개
 
 
 

URI-퍼시픽㈜ 한국법인 : 지주회사 설립일 : 2006. 10월
납입자본금 : 15.6억
URI-Global㈜ 현지법인 : 토지소유회사 설립일 : 2006. 12월
Phil-URI㈜ 현지법인 : 개발시행회사 설립일 : 2007. 3월
납입자본금 : 580,710,000페소(약165억)